Prezentacja Pracowni Chemii Środowiska

— zwiedzanie laboratoriów

Prezentacja narzędzi do pobierania próbek powietrza, pyłów, wody i gleby, wykorzystywanych w badaniach terenowych. Szybka analiza fizyko-chemiczna wody (czyli co każdy może zrobić sam w domu): przewodnictwo, pH, twardość, zawartość azotanów, fosforanów. Możliwość zbadania wody przyniesionej przez zwiedzających.
Pokaz aparatury do oznaczeń zanieczyszczeń środowiska – chromatografu gazowego. Interpretacja wyników w celu oceny jakości badanego elementu środowiska: powietrza, gleby, wody.